Möteslokaler för hälsofrämjande verksamhet

25.03.2024 kl. 10:52
Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Finland har nyss genomgått en av de största reformerna inom social- och hälsovårdssektorn någonsin. Från och med 1.1.2023 infördes den nya lagen om social- och hälsovården. Detta innebar stora förändringar, både gällande vårdsystemen och utrymmena i vilka vård ges. Lagen stadgar även om hälsofrämjande verksamhet, som både kommunerna och välfärdsområdena ska värna om.

Många föreningar sköter hälsofrämjande arbete som är viktigt för att upprätthålla kommuninvånarnas välmående. Sektoröverskridande arbete mellan kommun, välfärdsområde och tredje sektorns föreningar är viktigt när det gäller att tillgodose behovet av lokaler för tredje sektorns verksamhet. Ofta är möteslokalens placering av vikt med tanke på tillgängligheten. Lokalen kan även ha en traditionshistoria, som man behöver värna om. 

Många föreningar med verksamhet inom tredje sektorn är nu i fara att mista sina möteslokaler då varken välfärdsområdena eller kommunerna vill ta ansvar för kostnaderna för eller verksamheten i de möteslokaler som inte ingår i den fastighetsmassa som välfärdsområdena lagenligt ska betala hyra för. De har hamnat i en gråzon inom det som kallas ”den hälsofrämjande verksamheten”, som egentligen borde delas mellan kommuner och välfärdsområden. 

Svenska Kvinnoförbundet i Grankulla vill att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för följande: 

- Att lokaliteterna för hälsofrämjande verksamhet arrangerad av föreningar inom tredje sektorn måste tryggas  

- Att lagen måste förtydliga om vem som har huvudansvaret för att erbjuda lokaler åt föreningarna inom tredje sektorn  

- Att lagen ändras så att kommunerna får finansiering för att stöda den viktiga hälsofrämjande verksamheten som tredje sektorn utför. 

Styrelsen för Svenska Kvinnoförbundet i Grankulla r.f.

Förbundsstyrelsens svar:

Kommunen bär det primära ansvaret för främjandet av välfärd och hälsa i den egna verksamheten, och ska således också tillhandahålla nödvändiga platser för förebyggande hälsofrämjande aktiviteter som arrangeras av föreningar inom den tredje sektorn. Välfärdsområdet är ansvarigt för att fastställa mål och implementera åtgärder för främjandet av hälsa och välfärd i sitt geografiska område.

Efter genomförda reformen ser vi nu många nya situationer där det inte är alldeles klart och tydligt vem som sköter vad. Det finns flera områden där kommunerna och välfärdsområdena behöver enas om hur de ska samarbeta. Vidare behöver det klargöras för invånarna vem som ansvarar för vad, och ett av dessa områden är att stödja organisationer och föreningar som är verksamma inom social- och hälsovården. Trots reformen fortsätter främjandet av hälsa och välfärd  att vara en gemensam uppgift för både kommunerna och välfärdsområdena.

Kommunerna och välfärdsområdena måste komma överens om hur de ska stödja organisationer och förningar som är verksamma  inom social- och hälsovårdsområdet. Ett effektivt samarbete och tydliga riktlinjer för stöd till organisationer är avgörande för att säkerställa en enhetlig tillgång till tjänster och förebygga och bekämpa samhällsklyftor och uteslutning.

De måste finnas gemensamma mål, strategier och riktlinjer för samarbete där kommunerna och välfärdsområdet skapar en struktur där organisationer inom social- och hälsovården kan verka effektivt och erbjuda enhetliga tjänster till invånarna. En viktig del av samarbetet är att identifiera resurser och stödbehov för föreningarna. Detta kan omfatta ekonomiskt stöd och tillgång till lokaler för att stärka föreningarnas kapacitet. En strategi för delad finansiering och resursutnyttjande borde också övervägas för att maximera effekten av stödet. Genom att implementera dessa strategier kan välfärdsområdet och kommunerna skapa en stark och ömsesidigt givande relation med föreningarna inom social- och hälsovårdsområdet.

Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse föreslår för årsmötet att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i kommunerna och välfärdsområdena arbetar för:

- Att lokaliteterna för hälsofrämjande verksamhet arrangerad av föreningar inom tredje sektorn ska tryggas.

- Att kommunerna och välfärdsområdena tydligt informerar om det ansvar de har,  samt vilka stöd och lokaliteter som tillhandahålls.

- Att kommunerna och välfärdsområdet utdelar ekonomiskt stöd till föreningar inom den tredje sektorn för förebyggande, hälsofrämjande arbete.

Årsmötets beslut:

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte beslöt att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i kommunerna och välfärdsområdena arbetar för:

- Att lokaliteterna för hälsofrämjande verksamhet arrangerad av föreningar inom tredje sektorn ska tryggas.

- Att kommunerna och välfärdsområdena tydligt informerar om det ansvar de har,  samt vilka stöd och lokaliteter som tillhandahålls.

- Att kommunerna och välfärdsområdet utdelar ekonomiskt stöd till föreningar inom den tredje sektorn för förebyggande, hälsofrämjande arbete.