Anna Jungner-Nordgren: Att köpa sex är inte en rättighet

17.09.2013 kl. 09:29
Insändare i HBL 17.9.2013

I december 2005 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition om att införa allmän straffbarhet för sexköp. Debatten i riksdagen och samhället i stort var den gången kanske inte till alla delar väldigt nyanserad. Riksdagsbehandlingen ledde som vi vet då till en kompromisslösning, man kriminaliserade endast köp av sex av personer som utsätts för koppleri eller är offer för människohandel.

Omständigheterna för åtta år sedan som talade för en allmän kriminalisering av sexköp är fortfarande aktuella. Eftersom säljarna av sexuella tjänster ofta är kvinnor i svag ställning, handlar de centrala frågeställningarna fortsättningsvis om att motarbeta utsatthet och exploatering samt att främja social jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Också i de fall prostitution inte är bundet till koppleri eller människohandel, är det skäl att poängtera att prostitution sällan är ett helt frivilligt val, utan snarare i så fall ett val som en utsatt människa träffar då hon inte har annat än dåliga alternativ att välja emellan.

Frågan om prostitution och sexköp har debatterats mycket på senaste tiden. I en utredning, beställd av justitieminister Anna-Maja Henriksson, har det föreslagits ett totalförbud mot sexköp eftersom den nuvarande lagen är för problematisk. Det är oerhört svårt att bevisa att köparen varit medveten om att den prostituerade varit ett offer för människohandel eller koppleri. Ett totalförbud mot sexköp skulle skydda offren utan att stigmatisera dem och signalera till samhället att kvinnors kroppar inte är till salu.

Finland har förbundit sig att vidta nödvändiga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former av våld mot kvinnor, handel med kvinnor och utnyttjande av prostitution. Ett totalförbud av sexköp skulle vara ett effektivt sätt att förebygga våldet mot, och utnyttjande av kvinnor.

Svenska Kvinnoförbundet stöder Henrikssons förslag om att förbjuda sexköp. Prostitution kränker människovärdet, är en form av våld mot kvinnor och förstärker objektifieringen av kvinnor och deras kroppar i samhället. Det är ett hinder för jämställdheten och är förknippat med en syn på kvinnor som mindre värda. Att köpa sex är inte en grundläggande rättighet, däremot är rätten till kroppslig integritet det.

Anna Jungner-Nordgren
Vice ordförande
Svenska Kvinnoförbundet r.f.