Jämställdhet i kommunen

08.03.2013 kl. 14:27
Insändare i Österbottens tidning och Borgåbladet på internationella kvinnodagen 8.3.2013

Vardagslivet är politik och många av de beslut som fattas och direkt påverkar vår vardag sker på kommunal nivå. På den internationella kvinnodagen kan vi därför notera hur det internationella och det lokala hör tätt samman och hur vi genom gemensamma beslut kan göra vårt lokala samhälle både mer jämställt och mer invånarvänligt.

Att främja jämställdheten bör utgöra en naturlig del av den kommunala beslutsprocessen, ledningen och den kommunala servicen. God service i kommunen, en fungerande och trygg vardag samt jämställdhet i beslutsfattandet skapar en bra grund för invånarnas välfärd.

Hur jämställd är din kommun?
Som invånare ska du kunna förvänta dig att servicen ska vara lika god och fungera lika bra för var och en, oberoende av kön, ålder språk, etniskt bakgrunde eller andra faktorer.

För att kommunerna ska kunna ge en jämställd och jämlik service måste det också finnas medvetenhet om olika befolkningsgrupper olika behov. Idag bedömer man ekonomiska konsekvenser i nästan varje beslut. Det är dags att också rikta resurserna till rätt grupp. Faktum är att vi använder kommunal service olika, beroende på livssituation och beroende på kön. Genom att inkludera jämställdhetsperspektivet får vi också ett bättre serviceutbud i kommunerna. Utöver servicen bör jämställdhetsperspektivet finnas i med i all kommunal verksamhet från planering av byggnader till tillsättande av tjänster, från dagvård till äldreomsorg.

Att inkluderar könsperspektivet i all kommunal service och verksamhet kan konkret betyda t.ex. snöplogning, fungerande gatubelysning, möjligheter till idrottsutövning, dagvård, skola eller äldreomsorg. En mycket viktig aspekt är samhällsplaneringen och tryggheten i närmiljön. Genom könskonsekvensbedömning kan vi t.ex. skapa tryggare grönområden, lekparker och cykelvägar.

Som arbetsgivare har kommunerna också ansvar för en jämställd personalpolitik. Kommunen är en stor arbetsgivare med många kvinnodominerade arbetsplatser och delaktighet och jämställdhet är viktiga riktlinjer för att skapa en god arbetsmiljö. Lika lön för likvärdigt arbete är en naturligt dela av detta.

Ett konkret och effektivt verktyg för främjande av jämställdheten är den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.

För att genomföra jämställdhetsarbetet i kommunerna behövs politiskt intresse och vilja, resurser och förståelse. Svenska Kvinnoförbundet vill lyfta fram de verktyg som redan finns. Vårt mål är att kommunerna ska godkänna den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på regional och lokal nivå. Det ger inte bara ett konkret verktyg att jobba vidare med utan signalerar också att jämställdhetsarbetet är betydelsefullt och kan fungera som en framgångsfaktor för kommunen och dess invånare.

Carola Sundqvist
förbundsordförande 
Svenska Kvinnoförbundet