Insändare på internationella kvinnodagen

08.03.2013 kl. 14:16
Insändare i Västra Nyland på internationella kvinnodagen 8.3.2013

Runt om i världen uppmärksammas kvinnors situation och ojämställdhet varje år den 8 mars. Dagen för tankarna till jämställdhet, solidaritet och rättvisa. Den dagen blickar vi även bakåt och kan konstatera att utvecklingen har gått framåt och att situationen för kvinnor i Finland idag är en annan än vad den var ännu för ett par årtionden sedan. Idag har vi till exempel utmärkta exempel på starka kvinnor i politiken och inom affärslivet. Våra lagar ger oss möjlighet att forma livet som vi själva önskar.  Men det finns också en annan verklighet.

Idag dödas årligen omkring 20 kvinnor i Finland av sin nuvarande eller före detta partner. En stor del av kvinnorna snuttjobbar och papporna använder endast 3 procent av föräldraledigheterna och vårdledigheterna. Det känns som om vårt samhälle har blivit mera otryggt och att vi inte alltid kan garantera trygghet och lika möjligheter för kvinnor, flickor och barn.

Europarådets ministerkommitté godkände i maj 2011 undertecknandet av en europeisk konvention för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen.  Enligt Europarådets rekommendation borde Finland ha minst 500 skyddshemsplatser, men i Finlands 19 skyddshem finns bara 110 platser. Trots att regeringen i sitt regeringsprogram uppställt som mål att öka antalet skyddshemsplatser och främja den regionala jämlikheten har utvecklingen inte gått i rätt riktning. Vid årsskiftet stängdes skyddshemmen i Esbo och Björneborg och därför är det viktigt att skyddshemmens framtid ses över och tryggas i hela landet.

Trots att Finland ofta ses som en föregångare i jämställdhetsfrågor så finns det ännu mycket jobb kvar innan vi har ett samhälle där det råder jämställdhet på alla plan. Därför är det viktigt att Finland ratificerar Istanbulkonventionen så fort som möjligt och att regeringen vidtar åtgärder för att uppfylla konventionens krav.

Så, liksom för hundra år sedan ska vi fortfarande idag bevaka och kämpa för ett samhälle som ger oss en trygghet i jämställd service och jämlikt bemötande – ett samhälle för alla.

Tanja Ljungqvist
Vice ordförande 
Svenska Kvinnoförbundet