Jämställdhetsfrågor måste vara på agendan

08.03.2022 kl. 14:21
Internationella kvinnodagen infaller årligen den 8 mars för att uppmärksamma kvinnors utsatta situation världen över.

Det är en dag att begrunda vart vi kommit då det gäller kvinnans ställning, se till deframstegsom gjorts och fundera på vad som ska rättas till, vilka åtgärder som måste vidtas för att uppnåett jämställt samhälle, ett samhälle där människor oberoende kön åtnjuter samma möjligheter ochrättigheter. Där är vi inte ännu. Vi lever inte i en jämställdvärld och vi lever inte i ett jämställt Finland.

Vi vet att kriser, krig och katastrofer förstärker samhällsproblem och särskilt kvinnor står inför särskildautmaningar, det ofta till följd av traditionella könsroller och låg status. Vi vet också att över 80 miljonermänniskor är på flykt och bland dem finns också gravida, nyfödda och nyblivna mammor som är i behovav hjälp och vård. Det här sker på olika håll i världen, nu även över en miljon i Europa.

Att kriser förstärker samhällsproblem har vi även sett när det kommer till coronapandemin.Coronapandemin är en stor utmaning för jämställdheten och har förvärrat befintliga ojämlikhetermellan kvinnor och män på nästan alla livsområden. Det här måste beaktas i allt beslutsfattande, det fårinte bli en jämställdhetskris–det här gäller i Finland, Europa och globalt.I byggandet av ett jämställt samhälle är det varken möjligt eller ändamålsenligt att peka på endast enjämställdhetsfråga och åtgärder i anslutning till den som krävs, utan vi behöver komma åt strukturer,ändra normer och värderingar och det behövs åtgärder av olika slag och på bred front.Även här i Finland återstår jämställdhetsarbete att göra. Det behövs krafttag mot våld, bland EU-länderna är Finland näst sämst i klassen vad gäller förekomsten av våld mot kvinnor i nära relationer.

Ett annat stort jämställdhetsproblem är segregeringen på arbetsmarknaden och att kvinnor och mäns arbete värderas olika högt. Vidare är de absurt och oacceptabelt att jämnåriga kvinnor och män medsamma utbildningsbakgrund verksamma inom samma bransch och uppgifter har olika lön och attkvinnor diskrimineras till följd av graviditet och familjesituation.Låt oss vara överens om att så länge vi inte lever i ett jämställt samhälle ska vi på kvinnodagen hållafokus påatt syna samhälle och skrida till åtgärder som främjar jämställdheten. Finlands sittande regeringhar vidtagit flera åtgärder som främjar jämställdhet–däribland en reform av familjeledigheterna,totalreform av sexualbrottslagstiftningen och programmet för bekämpning av våld mot kvinnor–och iden riktningen behöver vi fortsätta. Vi vill se en värld där alla, oavsett kön, könsidentitet ellerkönsuttryck åtnjuter lika möjligheter och rättigheter, en värld där det varken syns i bemötandet eller påkontot att man är kvinna!

Anita Westerholm, ordförande Svenska Kvinnoförbundet

Pia Sundell, vice ordförande Svenska Kvinnoförbundet