Ett mera jämställt och barnvänligt Finland

29.01.2019 kl. 07:57
Söndagen den 14 april är det riksdagsval. De senaste fyra åren har utgjort ett synnerligen tråkigt undantag i det över hundraåriga arbetet för jämställdheten i vårt land, säger Anna-Maja Henriksson.

Texten är skriven av Anna Maja-Henriksson, riksdagsledamot och ordförande för SFP, som en del av Kvinnoförbundets kampanj #dagsförjämställdhet. Du hittar vårt riksdagsvalsprogram här.

ETT MERA JÄMSTÄLLT OCH BARNVÄNLIGT FINLAND

Söndagen den 14 april är det riksdagsval.
De senaste fyra åren har utgjort ett synnerligen tråkigt undantag i det över hundraåriga arbetet för jämställdheten i vårt land. Regeringen Sipiläs inställning till jämställdhet och åtgärder för att öka den har lämnat mycket att önska. Vackra ord utan konkreta politiska beslut är i slutändan just det, bara ord.

Nu är det dags att jämställdhetsfrågorna återfår sin plats på den nationella politiska agendan. En av de största frågorna är en familjeledighetsreform. En reform av familjeledigheterna måste vara en topprioritering för nästa regering. Våra barn och familjer förtjänar det. Svenska folkpartiet har redan för flera år sedan föreslagit en modell där föräldraledigheterna förnyas enligt 6+6+6 modellen. I den här modellen förlängs den inkomstrelaterade föräldraledigheten till 18 månader. Detta ger föräldrarna bättre möjligheter att få vardagspusslet att gå ihop på ett mera jämställt sätt. Kvinnors ställning på arbetsmarknaden främjas, männen kan stanna hemma längre med barnen och barnen får ännu bättre förutsättningar att utveckla trygga relationer till båda föräldrarna. 6+6+6-modellen tar dessutom en mångfald av familjer och livssituationer i beaktande.

Enligt Statistikcentralen är kvinnans euro 84 cent. För SFP är det alldeles klart att kvinnans euro ska vara 100 cent. En ambitiös familjeledighetsreform skulle ha stora positiva effekter på kvinnors löner och pensioner samt motverka könsdiskriminering. Med andra ord, samtidigt som vår stela arbetsmarknad skulle bli mera flexibel och dynamisk skulle jämställdheten främjas på flera områden och barnvänligheten stärkas. För SFP är det självklart att en familjeledighetsreform ska få kosta. En familjereform som inte på riktigt förbättrar jämställdheten i arbetslivet och hemmet är inte värd att genomföra.

För att göra Finland till världens barnvänligaste land behövs också satsningar på småbarnspedagogik av hög kvalitet. SFP vill införa minst fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag för varje barn som fyllt tre år. Att bara tre av fyra finländska barn över tre år deltar i småbarnspedagogiken är en svaghet. Det är klart lägre än i de övriga nordiska länderna där nivån ligger över 90 procent. Forskning visar att småbarnspedagogiken gör övergången till skolan smidigare och lägger grunden för viktiga sociala färdigheter som barnen behöver livet ut. Avgiftsfri och kvalitativ småbarnspedagogik är ett viktigt led i stärkandet av jämlikheten i samhället och ett effektivt sätt att förebygga marginalisering. Detta är en fråga om barnets rättigheter. SFP vill att alla barn ska samma möjligheter att lyckas i livet.

Det finns mycket att göra för jämställdhetens utveckling – en familjeledighetsreform är bara en av åtgärderna. Alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter att forma sitt eget liv, oberoende av kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsförmåga eller etnicitet. En skamfläck för Finland är det könsbaserade våldet och trakasserierna. Genom #metoo har Finlands och världens kvinnor sagt ifrån – nu räcker det. Utrotandet av våldet mot kvinnor måste vara högt på den finländska politikens agenda. En viktig åtgärd är att implementera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen).

Den sittande regeringen har med all tydlighet visat att den i praktiken inte bryr sig om jämställdhetsfrågor. Nu ska det bli ändring på detta. För SFP är det en självklarhet att lyfta jämställdhetsfrågorna på agendan. Det här kan du lita på. Den 14 april går vi till val för att göra Finland till ett mera jämställt och mera barnvänligt land.

Anna-Maja Henriksson
Riksdagsledamot och ordförande för Svenska folkpartiet
Kandidat i riksdagsvalet 2019 i Vasa valkrets

Anna-Maja Henriksson