Sexualfostrare till varje skola

24.03.2019 kl. 19:39
Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019

Sexualfostrare till varje skola

En god sexualfostran är varje barns och ung persons rättighet. Sexualfostran minskar inte bara antalet könssjukdomar och oönskade graviditeter utan ökar också elevernas känsla för att de har rätt till kroppslig integritet och stärker tryggheten i skolan i allmänhet och minskar mobbning. I nuläget får lärarstuderande ingen utbildning i sexualfostran.

Att läsa av vad en annan person signalerar med sitt kroppsspråk, att bryta föråldrade könsroller, att veta var du hittar hjälp och att hitta sin egen identitet kommer inte alltid av sig självt. Det behövs vuxna i skolmiljön som har fått lämplig utbildning att hjälpa barn och unga. Varje skola behöver sin egen sexualfostrare, en person i barn och ungas närmiljö som kan lära ut om kroppslig integritet, trygghet i sociala medier och som kan skapa trygga regler för alla. Vi måste se till att de fall som metoo och dammen brister lyft upp inte händer igen.

Bland annat skolhälsovårdaren, kuratorn eller en ämneslärare kan fungera som sexualfostrare i skolan. Fortbildning som ger färdigheter i sexualfostran arrangeras regelbundet i huvudstadsregionen. Personal med utbildning i ämnet blir också bättre på att känna igen och hjälpa barn som utsätts för våld och hedersrelaterat våld i hemmet.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att det i Finland blir obligatoriskt för varje grundskola och andra stadiets utbildning att ha minst en kompetent sexualfostrare i personalen som fått lämplig fortbildning och att det ges resurser åt den ansvariga att i praktiken arbeta med sexualfostran.
     
  • att sexualfostrarens arbete inte skulle ersätta den nuvarande sexualundervisningen som redan ingår i läroplanen, utan att de båda skulle komplettera varandra.
     
  • att fortbildning ordnas också i andra delar av landet än huvudstadsregionen.
     

Årsmötet beslöt att motionen sänds till SFP:s partidag 2019

Petra Qvist-Hämäläinen