Yrkeskläder för anställda inom småbarnspedagogiken

29.03.2021 kl. 12:29
Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

Anställda inom småbarnspedagogiken dras med låga löner, som är svåra att höja därför att majoriteten av jobben finansieras med offentliga medel. Samtidigt är utgifterna för de kläder de anställda använder i arbetet av praktiska skäl större än för mången annan offentligt finansierad personal. Regnkläder, gummistövlar, täckbyxor, vinterjackor, tröjor och byxor, listan på de kläder personal inom småbarnspedagogiken behöver är lång. Barnträdgårdslärare jobbar ofta i påfrestande väderförhållanden med snö, vind och lera, vilketkräver extra utrustning. Kläderna som används inomhus slits dessutom ner av såväl spyor som snor och avföring.

Det borde vara en självklarhet att kommunen som arbetsgivare bekostar yrkeskläder inom småbarnspedagogiken precis som i många andra yrkeskategorier med krav på skyddskläder. Det kan antingen vara frågan om en personalförmån i formen av en årlig så kallad “klädpengeller ändamålsenliga arbetsplagg av arbetsgivaren inom både privat och offentlig småbarnspedagogik.

I Helsingfors stads budget för 2021 finns 300 000 euro öronmärkta medel för det här ändamålet. I Helsingfors budgetprocess beslöt också fullmäktige att staden tillsammans med personalen ska bestämma på vilket sätt denna summa ska användas. Det är viktigt att småbarnspedagogerna själva får vara med och bestämma vilka arbetskläder som är ändamålsenliga för just dem. Av denna anledning kommer frågan att behandlas vidare under våren 2021. Också i Sverige är det på flera håll vanligt att kommunerna står för såväl förskollärares, barnskötares som fritidspersonalens arbetskläder. Det är tid att alla småbarnspedagoger i Finland får rätt till samma personalförmån.

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs yrkar på att

  • Svenska Kvinnoförbundet arbetar för att de anställda inom småbarnspedagogiken i Finland ska förses med ändamålsenliga arbetskläder eller en årlig engångsersättning för sådana.

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs r.f.

Mona Rautelin
Ordförande                        

Fredrika Biström
Sekreterare
 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären tar upp ett angeläget ärende som det finns skäl att föra vidare. Personal inom småbarnspedagogiken behöver kläder för olika väderförhållanden samt skyddskläder. Speciellt den personal som arbetar med mindre barn behöver av hygieniska skäl skyddskläder. Både barnen och personalen behöver skyddas.

Man kan tänka att en lösning är, att lokala avtal görs i kommunerna om klädbidrag. Det blir emellertid beroende av kommunens ekonomi och leder till ojämlikhet bland olika kommuners personal.

Man kan tänka sig att arbetslagstiftningen preciseras, t.ex. 22.12.1993/1407 Statsrådets beslut om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbete. Man kan även tänka sig att precisering i skattelagstiftningen t.ex. gällande avdrag för inkomstens förvärvande. Redan nu kunde en tolkning av föreskrifterna Tulonhankkimiskulut ansiotuloista (finns endast på finska 27.2.2021) gälla personal inom förskolepedagogiken.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att de anställda inom småbarnspedagogiken i Finland ska förses med skydds- och arbetskläder alternativt kompenseras för de kostnader införskaffandet av sådana medför.
Petra Qvist-Hämäläinen