Anonym rekrytering i kommunerna främjar rättvisa och jämställdhet

29.03.2021 kl. 12:32
Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2021

Anonym rekrytering till offentliga arbetsplatser främjar rättvis och kompetensbaserad behandling av arbetssökande under hela rekryteringsprocessen. Under de senaste åren har sådan rekrytering blivit kutym inom vissa kommuner, t.ex. i Helsingfors och i Vasa. I anonyma rekryteringar behandlas ansökningarna utan identifieringsinformation fram tills den sökandes kontaktuppgifter krävs för intervjuskedet, detta för att undvika all sorts diskriminering, såväl könsbaserad som etnisk och åldersrelaterad. I en studie utförd av Arbetshälsoinstitutet, TTL, uppgav 11 procent inom personalsektorn att de har observerat diskriminering i samband med rekrytering i sin egen organisation. Diskrimineringen gällde för det mesta etnicitet eller nationell bakgrund och kön.

Ett anonymt rekryteringssystem raderar automatiskt bilder och uppgifter om ålder, etnisk bakgrund, namn, adress och modersmål. Det vill säga all den information som kan leda till att beslut fattas på basis av fördomar och förutfattade meningar om den sökandes person och kompetens. Fokus ligger istället på den sökandes utbildning och meriter.

I försöket med anonym rekrytering i Helsingfors har man främst använt anonym rekrytering inom utbildningssektorn. Egentligen borde detta gälla alla kommunala jobb för att främja en mera rättvis fördelning av de kommunala jobben och öka både jämställdheten och mångfalden i den offentliga sektorn.

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs yrkar därför på

  • att Svenska Kvinnoförbundet ska arbeta för att anonym rekrytering införs i arbetsansökningsprocesserna i Finlands kommuner.

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs r.f.

Mona Rautelin
Ordförande                         

Fredrika Biström
Sekreterare

 

Förbundsstyrelsens svar:

När personer med utländskt namn söker arbete uppstår ofta utmaningar på grund av namnet. Gäller jobbet branscher där ingen eller en låg utbildningsnivå räcker såsom städning, pizzaleverans, fysiskt tunga jobb eller med obekväma arbetstider, är utsikterna att bli anställd bättre.

Men, för dem som både har hög utbildning, goda språkkunskaper och arbetserfarenhet från sitt ursprungsland är vägen ofta lång och snårig. Också de invandrare som fått en högskoleexamen i Finland får finna sig i att ta arbeten som inte motsvarar deras utbildning.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det till fördel för Finland att få färdigutbildade erfarna,  yrkeskunniga personer som dessutom har kunskap om hur man förhandlar i olika situationer i sina kulturer. Det säger sig självt att det därför också är slöseri med resurser att personer som skaffat sig en hög utbildning i Finland, går arbetslösa och uppmanas ta anställning som städare eller närvårdare.

Några talande exempel är också experimentet där Jari Sarasvuo och Tuomas Enbuske med sina meritförteckningar söker arbete med romska namn och inte får ett enda napp. Därför skulle det vara av intresse att fler kommuner och också privata företag använde sig av anonym rekrytering, så som i Helsingfors och så som gjorts inom S-gruppen. Därtill behöver HR-personal få fortsatt fortbildning i mångfaldstänkande.

En annan viktig aspekt ur jämlikhetssynvinkel är möjligheten att bygga upp ett nätverk av intressanta kontakter som underlättar vägen in i arbetslivet. Alltfler initiativ såsom Luckans rekryteringsprojekt "Dörren" har tagits men fler behövs, eftersom det är ett faktum att kontakter ofta  väger tungt vid rekrytering av nya arbetstagare.

Det behövs fler insatser för att skapa mer djupgående förändringar i attityderna inom arbetslivet. Målet på lång sikt borde vara att komma förbi behovet av anonym rekrytering som en utgångspunkt för en jämlikare behandling av arbetsansökningar. På arbetsmarknaden kan man utsättas för diskriminering på grund av bland annat ålder, etnisk bakgrund, namn, adress och modersmål. Ett anonymt rekryteringssystem raderar automatiskt bilder och uppgifter om ålder, etnisk bakgrund, namn, adress och modersmål.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i kommunerna arbetar för:

  • att anonym rekrytering införs i arbetsansökningsprocesserna inom offentliga sektorn i Finland.

 

Petra Qvist-Hämäläinen