Information om familjepensionsreformen 

25.04.2022 kl. 10:55
Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022

Kvinnors pensioner är ofta lägre än männens. I år trädde en ändring av bestämmelserna gällande familjepension i kraft. Ändringen har inte diskuterats i offentligheten. 

 

De största ändringarna som familjepensionsreformen medför är att efterlevandepensionen eller den s.k. änkepensionen blir tidsbunden för dem som är födda år 1975 eller senare. Dessutom börjar barnpension betalas tills barnet fyller 20. Hittills har barnpension betalats tills barnet fyller 18. Ytterligare kan en långvarig sambo få efterlevandepension under vissa förutsättningar. Sist kan nämnas att om det inte finns en efterlevande make kan hens andel av familjepensionen betalas till barnen. Hittills har denna del inte betalats ut.   

 

En viktig ändring är att till dem som är födda år 1975 eller senare kan efterlevandepension betalas i tio år eller minst tills det yngsta barnet fyller 18 år. Tio års minimitid gäller inte sambor, utan en efterlevande sambo kan få efterlevandepension endast tills det yngsta barnet som har rätt till barnpension fyller 18 år. 

 

Det här betyder alltså att den s.k. änkepensionen blir tidsbunden för personer som är födda år 1975 eller senare. Dessa är berättigade till efterlevandepension under tio år. Det här är något som medierna borde ta upp. Det går i dag att börja spara inför pensionen. Men det är så dags sedan när man väl blivit änka. 

 

På Arbetspension.fi har det publicerats en ny familjepensionsräknare, med vilken man kan beräkna efterlevande- och barnpensionen. 

 

Vi vill  

ATT Svenska Kvinnoförbundet aktivt ska jobba för att sprida information om familjepensionsreformen och hur den påverkar kvinnors ekonomi i framtiden samt aktivt informera om kvinnors pensioner i allmänhet. 

Svenska kvinnoförbundets lokalavdelning i Vanda rf 

Tonya Aurto, ordförande        Carola Bäckström 

 

Förbundsstyrelsens svar:  

Motionären tar upp ett angeläget ärende. Efterlevandepension och barnpension är en viktig trygghet för familjen och medborgarna behöver vara medvetna om vilka regler för pension som gäller under olika skeden av livet. Det är viktigt att information om pensioner är lättillgänglig och att myndigheternas information är lätt att förstå. Information om pensioner behöver finnas på Pensionsskyddscentralens hemsidor, som pappersbroschyrer och möjlighet till personlig rådgivning behöver erbjudas på båda inhemska språken likvärdigt och även på de vanligaste främmande språken. 

 

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för: 

ATT Svenska Kvinnoförbundet aktivt arbetar via respektive myndigheter för att information om pensioner är lätt tillgänglig och lätt att förstå 

ATT Svenska Kvinnoförbundet aktivt arbetar via respektive myndighet för att informationen om pensioner finns tillgänglig på svenska, finska och på de större främmande språken 

ATT Svenska Kvinnoförbundet kräver att det görs könskonsekvensbedömning i hur pensionsreformer påverkar kvinnors trygghet.