Förbättra tillgången till fertilitetsbehandlingar och stöd för ofrivilligt barnlösa

14.04.2023 kl. 14:25
Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Ofrivillig barnlöshet kan vara mycket tungt att behöva genomgå. Fertilitetsbehandlingar kan vara en lösning på ofrivillig barnlöshet men kan vara en både fysiskt och mentalt påfrestande process som heller inte är garanterad att fungera. Fertilitetsbehandlingar kan också bli väldigt dyrt ifall man måste vända sig till den privata vården.

Infertilitetsundersökningar och fertilitetsbehandlingar görs vanligtvis efter att du har försökt bli gravid i ungefär ett år, antingen med en remiss från den offentliga vården eller från privatläkare. Fertilitetsbehandlingarna kan påbörjas tidigare och om en person har en sjukdom eller ett tillstånd som gör det svårare att bli gravid. Enligt lagen om assisterad befruktning tillåts utöver egna könsceller även användning av donerade könsceller och embryon vid fertilitetsbehandlingar. Fertilitetsbehandlingar ges till par som lever i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden och till ensamstående kvinnor eller kvinnopar, förutsatt att de har tillgång till spermier vars donator har gett sitt samtycke till behandlingen. Fertilitetsbehandlingar inleds senast när kvinnan är 40 år.

Ofrivillig barnlöshet har tagits med i vårdgarantin och sedan dess har kötiderna till fertilitetsbehandling inom den offentliga sektorn blivit kortare. Däremot eftersom samhällets resurser är begränsade är den offentliga vården inte förpliktad att alltid erbjuda behandling. Vilket i sin tur bidrar till längre kötider, skapar ojämlikhet och försvårar tillgängligheten till behandlingar för en del som lider av ofrivillig barnlöshet. FPA ersätter en del av kostnaderna för fertilitetsbehandlingar som utfört inom den privata vården, dock endast om barnlösheten beror på sjukdom. Efter att man genomgått tre vårdhelheter beviljas man inte längre direktersättning av FPA (med undantag för kliniskt missfall eller förlossning) utan rätten till ersättning bedöms från fall till fall, av FPA. Kunden ska också själv ansöka om rätt till ersättning om behandlingen görs med donerade könsceller. FPA bedömer alltid från fall till fall huruvida fertilitetsbehandlingen är nödvändig behandling för sjukdom. Riksdagen har godkänt en lagändring, enligt vilken ersättning för kostnader för undersökningar i samband med fertilitetsbehandling och behandlingar hos privatläkare togs bort för fertilitetsbehandlingar den 1 januari 2023.

Trots att kötiderna blivit kortare är de ännu inom den offentliga sektorn långa, dessutom är behandlingen en process som involverar många steg, som är väldigt tidskänslig och kan behöva göras flera gånger innan den lyckas.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet jobbar för:

- Att ofrivilligt barnlösa erbjuds tillräckligt med psykosocialt stöd

- Att direktersättning för fertilitetsbehandling erbjuds även med donerade könsceller

- Att fertilitetsvården inom den offentliga vården prioriteras och får ökade resurser 

- Att de vårdformer som erbjuds är effektiva och på vetenskaplig forskning baserade som reellt ökar kvinnans chans att bli gravid

- Att man för vård på den privata sidan får FPA-ersättning såsom tidigare

- Att man överlag satsar resurser på att förstå orsakerna till infertilitet och att stödet och förståelsen för de som lider av infertilitet förbättras