Skiftesarbetandes rätt till vård av sjukt barn

14.04.2023 kl. 14:10
Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Enligt arbetsavtalslagen 26.1.2001/55 har personer rätt att vara hemma 4 dagar för att ordna vård eller vårda sjukt barn. För personer med skiftesarbete gäller detta inte nu.

Scenariet kan vara som följer: Idag är personer som arbetar nattskifte tvungna att först vara på arbete (11 h max tid enligt SH-avtalet kap. 3 paragraf 11 mom.2), sedan sköta sitt sjuka barn när de kommer hem och sedan gå på arbete igen. Personen i fråga har inte rätt att vara borta från arbetet på tillfällig vårdledighet och inte heller partnern om hen har kontorsarbetstider (8-16). Den som arbetar nattskifte hinner sova ca. 3h efter att partnern kommit hem innan det är dags att göra sig redo inför nästa skifte vilket inte är en hållbar situation.

 

Svenska Kvinnoförbundet i Närpes anser att lagstiftning och avtal bör förändras så  Att arbetssituationen för personer med skiftesarbete blir jämlik den för personer med dagarbete.

Svenska Kvinnoförbundet bör arbeta för

-Att partnern till personer som har skiftesarbete och har haft nattskifte eller personen själv ska ha rätt att vara tillfälligt vårdledig för vård av sjukt barn.

 

Närpes 2.12.2022

Svenska Kvinnoförbundet i Närpes rf

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter fram en brist i arbetsavtalslagen 4 kap §6, en brist som visar på en väsentlig ojämlikhet bland personer i arbetslivet. Arbetsavtalslagen 26.1.2001/55 4 kap §6

 

Tillfällig vårdledighet

Om en arbetstagares barn eller något annat i hans eller hennes hushåll varaktigt boende barn som inte har fyllt tio år plötsligt insjuknar, har arbetstagaren rätt till tillfällig vårdledighet under högst fyra arbetsdagar åt gången för att ordna vård eller för att vårda barnet. Också en förälder som inte bor i samma hushåll som barnet har samma rätt. De som har rätt till tillfällig vårdledighet får hålla tillfällig vårdledighet under samma kalenderperiod men inte samtidigt. (29.6.2006/533)

 

I paragrafen om tillfällig vårdledighet finns ingen begränsning eller precisering vad gäller ledighet om den ena vårdnadshavaren har skiftesarbete. Cirka 435 000 personer (cirka 361 000 av dessa är löntagare) eller 17% av den arbetande befolkningen gör sitt huvudsakliga arbete mellan nio på kvällen och sex på morgonen ofta eller ibland; 206 000 eller cirka 57% av löntagarnas nattarbete utgör skiftesarbete. Största delen av nattarbetet görs inom social- och hälsovården därefter kommer i fallande ordning industrin, transportsektorn, offentliga sektorn (polis, räddning, tull, försvar osv), byggsektorn, administration och stödtjänster samt handeln Det är viktigt att personer som gör nattarbete har möjlighet att få vara utvilade inför sitt arbetspass.

 

Svenska Kvinnoförbundetd årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

 -Att barnets andra vårdnadshavare eller partnern  till en person som har skiftesarbete och gör eller har gjort nattskifte ska ha rätt att vara tillfälligt vårdledig för vård av sjukt barn. 

-Att dygnsvilan för personer med skiftes- eller nattarbete inte kan tolkas som tillfällig vårdledighet genom ett förtydligande av Arbetsavtalslagen 26.1.2001/55 4 kap §6