Slopa inkomstgränsen för sjukpensionärer som får garantipension

25.03.2024 kl. 10:49
Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Sjukpensionärer som får garantipension får år 2024 förtjäna högst 976,59 euro i månaden i lön utan att pensionen påverkas. Överstigs beloppet med en euro, dras pensionen för hela månaden in. Det här betyder att personen i fråga blir tvungen att betala tillbaka pensionen som redan betalats ut. Det här är en flitfälla.

Finlands regering vill öka sysselsättningen och sysselsätta även personer med nedsatt arbetsförmåga. Inkomstgränsen är alltför låg och den uppmuntrar inte sjukpensionärer till att jobba. I värsta fall dras pensionen in under en månad då sjukpensionären är arbetslös. Det här belastar utbetalningen av utkomststöd.

Relevant lagstiftning 

Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (12.12.2014/1051), 5 § om inkomstgräns vid sjukpension som beviljas av Folkpensionsanstalten och vilande pension (29.1.2016/87) lyder:

Utbetalningen av sjukpension enligt folkpensionslagen och av garantipension enligt 7 § 1 mom. 3 och 4 punkten och 2 mom. 2 punkten i lagen om garantipension påverkas inte, om pensionstagarens arbetsinkomster är högst lika stora som den i 3 § avsedda fulla garantipensionen per månad. Om pensionstagaren tjänar mer än den i 3 § avsedda fulla garantipensionen per månad, ska utbetalningen av sjukpensionen och garantipensionen efter meddelande från pensionstagaren eller på Folkpensionsanstaltens initiativ avbrytas och pensionen lämnas vilande. (28.12.2018/1322)

Utbetalningen av sjukpensionen återupptas efter meddelande från pensionstagaren, när denne slutar arbeta eller hans eller hennes arbetsinkomster minskar så att de ligger under den gräns som nämns i 1 mom.

Svenska kvinnoförbundet i Vanda föreslår därför 

- Att inkomstgränsen för sjukpensionärer som får garantipension slopas, eller alternativt 

- Att inkomstgränsen för sjukpensionärer som får garantipension höjs, eller alternativt

- Att garantipensionen minskas med det belopp som löneinkomsten överstiger det belopp som högst får införtjänas, 976,59 euro per månad år 2024.   

Svenska Kvinnoförbundet i Vanda 

Förbundsstyrelsens svar:

Det är ett viktigt ämne som motionärerna lyfter. Sjukpensionärernas genomsnittliga totalpension är ungefär en tredjedel mindre än ålderspensionärernas. Den genomsnittliga sjukpensionen har minskat på 2000-talet för att sjukpensionärerna är yngre än förr och tiden med pension är längre.

Sjukpension som kallas folkpension utbetalas om ens arbetspension är liten eller om man inte alls får någon arbetspension. Folkpensionen för en ensamstående är 775,70€. Dessutom får man så kallad garantipension 200,89€ för att trygga en minimiinkomst på 976,59€. Man får förtjäna höst så mycket som den fulla garantipensionen är per månad 976,59€ (år 2024). Överstigs beloppet med en euro, dras pensionen för hela månaden in. Inkomstgränsen gäller endast dom som får folkpension, inte dom som får arbetspension.

I slutet av år 2021 betalades garantipension till 116 700 personer, varav mer än hälften (57 %) var yngre än 65 år.  Sjukpensionstagare är yngre än tidigare.  Summan på sjukpensionärernas totalpension är högre ju äldre pensionstagaren är. En person med funktionsnedsättning har rätt att få sjukpension från 16 års ålder. Den här gruppen av pensionstagare är speciellt utsatta för fattigdom då dom inte alls hunnit samla arbetspension eller sparat pengar.

Man kan konstatera att gruppen som får 976,59€ i pension är dom som har det sämst ställt ekonomiskt av pensionstagare och en slopning av inkomstgränsen skulle uppmuntra att söka sysselsättning samt minska på fattigdom.  Man kan också konstatera att många som får sjukpension är relativt unga och kunde jobba om inkomstgränsen slopas eller åtminstone höjs. Det är inte skäligt att mista hela sin pension på grund av att man eventuellt någon månad kunnat jobba lite mera. Ett sådant system lockar inte till sysselsättning och resulterar i att värdefull arbetskraft inte tas till vara.

Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse föreslår för årsmötet att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för:

- Att garantipensionen minskas med det belopp som löneinkomsten överstiger det belopp som högst får införtjänas, 976,59 euro per månad år 2024.

Årsmötets beslut:

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte beslöt att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för:

- Att garantipensionen minskas med det belopp som löneinkomsten överstiger det belopp som högst får införtjänas, 976,59 euro per månad år 2024.

Petra Qvist-Hämäläinen